សៀភៅ Word + Excel ជាភាសារខ្មែរ សំរាប់អោយអ្នកសិក្សាលើផ្នែក រដ្ឋបាល ។ ហើយសៀវភៅនេះអាចជួយអោយអ្នកអាច វាយអត្ថបទផ្សេងៗ ធ្វើជា​ ក្របសៀវភៅ គណនា ហើយ វាមានលទ្ធភាពជាច្រើនទៀតសម្រាប់ជួយដល់អ្នក បើអ្នកចង់ដឹងច្បាស់អ្នកអាចទាញយកទៅសិក្សាដោយខ្លួនឯងបាន ។