ថ្ងៃនេះអ្នកនិងបានសិក្សាពីមេរៀនចុងក្រោយដែលជាមេរៀនពិសេស
សូមមើលវីដេអូចុងក្រោយ និងអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូអាយធីរបស់ខ្ងុំដែលទាក់ទងនិង Adobe photoshop CS3