ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នក អំពី មេរៀនចាប់ផ្តើមអំពីកម្រិតដំបូង នៃការជួសជុលកុំព្យូទ័រ និង អាចអោយអ្នកស្វែងយល់ អំពី Hardware និង Software ថៀមទៀតផង។ ហើយអ្នកក៍អាច តំឡើង ម៉ាស៊ីន កុំព្យូរទ័រ Hardware អាចអោយអ្នក បានស្វែងយល់ របៀប Setup Windows Vista ,Window 7 ហើយក៍អាចបង្ហាញអ្នក ពី របៀប តំឡើង Application Software មួយចំនួនផងដែរ ។

កំណត់ចំណាំ ៖ ប្រសិនបើអ្នកចង់ដោនឡូតយកមេរៀន យកទៅសិក្សាអ្នកត្រូវចុច លើ ចំណងជើង មេរៀននីមួយៗ ហើយអ្នកអាចទាញយកវាបាន ។

ប្រភេទឯកសារ ៖ PDF មាន ចំនួន ១២ មេរៀន ។
 
របៀបទាញយក មើលរូបភាពខាងក្រោម ៖ 

អត្ថបទដើម ៖ http://enteritc.com

សូមអរគុណដែលបានចូលមកទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ សង្ឃឹមថាមេរៀនទាំងនេះវាអាចជា ជួយស្រាយបំភ្លឺនូវចម្ងល់ជាមួយការសិក្សារបស់អ្នក ហើយនឹងអ្នកអាចអោយអ្នកមាន ការអភិវឌ្ឍន៍ នូវចំណេះដឹងរបស់អ្នកជាងមុនថែមទៀតផង ។