Ads Area

មេរៀនទី១ រចនាប្លង់ AutoCAD 2010

១. និយមន័យ AutoCAD គឺជាកម្មវិធីមួយដែលប្រើសំរាប់គូរប្លង់អគារ ស្ថាបត្យកម្ម អគ្គិសនី ធារាសាស្ដ្រ សំណង់ស៊ីវិល និង សំណង់ម៉ាស៊ីននៅលើ Computer ។របៀបនៃការប្រើ AutoCAD មានតែមួយគត់។ ប៉ុន្ដែវាអាចខុសគ្នា បន្ដិចបន្ដួចទៅលើវិស័យនិមួយៗ។ ២.លក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធី
- អាចគូររូបភាពបានល្អនិងច្បាស់លាស់
- ងាយស្រួលក្នុងការកែប្រែឬលុបរូបភាព
- ចងចាំបានយូរនិងរហ័យក្នុងពេលតែមួយ
- អាចបង្វិលនិងធ្វើចលនារូបភាពបានល្អ
- អាចតំឡើងរូបភាពពិតក្នុងលំហនិងពង្រីកបង្រួម
- អាចអោយសាច់ ព៍ណ និង ស្រមោលបានយ៉ាងច្បាស់
- អាចដាក់ Material អោយរូបភាពតាមការពិត
៣. ការវិវត្ដន៍នៃកម្មវិធី
- Version 1.0 (Release 1) – December 1982
- Version 1.2 (Release 2) – April 1983
- Version 1.3 (Release 3) – August 1983
- Version 1.4 (Release 4) – October 1983
- Version 2.0 (Release 5) – October 1984
- Version 2.1 (Release 6) – May 1985
- Version 2.5 (Release 7) – June 1986
- Version 2.6 (Release 8) – April 1987
- Release 9 – September 1987
- Release 10 – October 1988
- Release 11 – October 1990
- Release 12 – June 1992 (last release for Apple Macintosh )
- Release 13 – November 1994 (last release for Unix, MS-DOS and Windows
3.11)
- Release 14 – February 1997
- AutoCAD 2000 (R15.0) – March 1999
- AutoCAD 2000i (R15.1) – July 2000
- AutoCAD 2002 (R15.6) – June 2001
- AutoCAD 2004 (R16.0) – March 2003
- AutoCAD 2005 (R16.1) – March 2004
- AutoCAD 2006 (R16.2) – March 2005
- AutoCAD 2007 (R17.0) – March 2006
- AutoCAD 2008 (R17.1) – March 2007
- AutoCAD 2009 (R17.2) – oct, 30, 2008
- AutoCAD 2010 (R8.0) – August, 19, 2009
៤. ប្រភេទ Computers ដែលអាចដំណើរការកម្មវិធីបាន
*. AutoCAD 2010 ជា 2D
 •  Microsoft® Windows® XP Professional or Home edition (SP2 or later)
 • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® dual-core processor, 1.6 GHz or higher
with SSE2 technology
 • 2 GB RAM
 • 1 GB free disk space for installation
 • 1,024 x 768 VGA display with true color
 • Microsoft® Internet Explorer® 7.0 or later
 • Install from download, DVD, or CD
*AutoCAD 2010 ជា 3D
 • Intel Pentium 4 processor or AMD Athlon, 3 GHz or higher; Intel or AMD
dual-core processor, 2 GHz or higher
 •  2 GB RAM or greater
 • •2 GB hard disk space available in addition to free space required for
installation
 • • 1,280 x 1,024 32-bit color video display adapter (true color) 128 MB or
greater, Microsoft® Direct3D® capable workstation class
 ៥. របៀបតំឡើងកម្មវិធី
 1. បើក File AutoCAD ពី Drive or CD-ROM
a
2. Click Files Setup (Setup.exe)
a
3. Installation Product
a
4. Accept
a
5. Next
a
6. Configure
a
7. Tick Stand alone License -> Next
a
8. Tick Custom -> Next
a
9. Configuration Complete
a
10. Finish
a 
៦. ការបើក AutoCAD 2010
របៀបទី ១
បន្ទាប់ពីបានបញ្ចូលកមμបានរួចរាល់នោះ Icon របស់ AutoCAD បានលេចចេញលើផ្ទាំងរបស់
Windows អាច Click ពីរដងលើ AutoCAD2010 រងចាំបន្ដិច។
a
របៀបទី ២
Start -> Programs -> Autodesk -> AutoCAD 2010 -> AutoCAD 2010
a
៧. Command and Coordinate System
7.1.Command:គឺជាបញ្ជាមួយប្រើសំរាប់សរសេរអក្សរកាត់និងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាន
រហ័សស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃផ្ទៃគូរ។
ចំណាំៈជួនកាលគេប្រើបញ្ជានិង Toolbars ស្របពេលជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការគូរប្លង់និង
ងាយចងចាំបានយូរ។
ឧទាហរណ៏ៈ Rectangle មួយអាចវាយជា Command: Rec និង Rectangle Toolbars
a
7.2. Coordinate System:គឺជាប្រពន្ធ័គល់ ០ ដែលបង្កើតដោយវ៉ិចទ័រ x និង y ក៏ជាចំនុចសំខាន់
មួយក្នុងការប្រើប្រាស់ប្លង់ក្នុងលំហរ ។
អាប់ស៊ីស និង អរដោនេ
Coordinate system ចែកចេញជាពីរប្រភេទគឺៈ
 • • Absolute Coordinate: គ្រប់ចំនុចរូបគឺធៀបទៅនឹងគល់ O (x=0 , y=0)
 • • Relative Coordinate: គ្រប់ចំនុចរូបគឺធៀបទៅនឹងចំនុចចុងក្រោយនៃគល់ ០
មានន័យថាៈ (x=0, y=0) ជាចំនុចថ្មីមួយទៀត។
a
7.3. ការគូរប្រើប្រវែងនិងមុំ
ក្រៅពីប្រើ Coordinate system មានវិធីមួយទៀតគឺប្រើប្រវែងអង្កត់ធៀបជាមួយមុំ ។
៨។ រៀបចំពេលគូរ
Units: គឺជាខ្នាតមួយនៃបណ្ដាប្រទេសដែលគេនិយមប្រើប្រាសរៀងៗខ្លួន និង ងាយស្រួលក្នុងការ
មើលលើផ្ទាំងនៃការគូរ។
ចុច Format menu bars -> Units
Command: ddunits
* Select Scroll លើ Decimal
 • Decimal : ជាប្រភាគ (15.5000)
 • Precision: ការកំណត់ចំនួនខ្ទង់ខាងក្រោយទសភាគ (0.00)
 • Millimeters: ខ្នាតប្រវែង
 • Engineering: Feet and decimal inches (1’- 3.5000’’)
 • Architectural: Feet, inches, fractional inches (1’- 31/2’’)
 • Fractional: Fractional Unit (15 1/2)
 • Scientific: Notation (1.5500E+01)
* Select Scroll លើ Decimal Degrees
 • Decimal Degrees Display Partial degrees as decimals (90.00)
 • Deg/Min/Sec Display Partial degree as minutes and seconds of an arc
(90d0’0’’)
 • Grads Display Partial degrees as grads (100.0000)
 • Radians Display Partial degrees as radians (1.5708)
 • • Surveyor Display angles in surveyor units (N)
* ជ្រើសរើស Direction
* Tick លើ East
a
- Counter Clock wise: ផ្ទុយនឹិងទ្រនិចនាឡិការ
- Clock wise: ស្របនឹងទ្រនិចនាឡិការ
៩.កំណត់ផ្ទាំងនៃការគូរ ១ៈ១
 • • Limits Ã( Format ->Drawing Limits)
 • • ON / OFF /< Lower Left Conner > < 0.000, 0.000>0,0
 • • Uper Right Conner < 420, 297 >:420,297
a
ចំណាំៈទំហំក្រដាសប្រើសព្វថ្ងៃ
 • • A0 = 841 x 1189
 • • A1 = 841 x 594
 • • A2 = 420 x 594
 • • A3 = 420 x 297
 • • A4 = 210 x 297
 • • A5= 210 x 148
 • • A6= 105 x 148
 ១០. ទីតាំង Mouse
Snap ប្រើសំរាប់ចាប់បន្ដនៃ Object ពីមួយទៅមួយដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់និងសុក្រិត។
Command: Snap 
Aspect / Snap Spacing or ON/ OFF/ Rotate / Style / < 1000> 100
 • On = F9 ប្រើជំហ៊ានរបស់ Mouse
 • Off = F9 មិនប្រើជំហ៊ានរបស់ Mouse
 • Rotate : ជំហ៊ានរបស់ Mouse ដើរទ្រេតតាមមុំកំណត់ណាមួយ
 •  Aspect : រំកិលតាមទិស x និង y ខុសគ្នា
 •  Horizontal = x
 • Vertical = y
 • Style -> Standard /Isometric <s> I គូរតាមមុំ 450
១១. Grid
Command: grid 
Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Major/aDaptive/Limits/Follow
/Aspect]<0.5000>: l00
Display grid beyond Limits [Yes/No] <No>: Y
 • On =F7 បង្ហាញក្រលាចក្រត្រង់
 • • Off = F7 មិនបង្ហាញក្រលាចក្រត្រង់
ចំណាំៈ Snap ផ្លាស់ប្ដូរ Grid ក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែរ
Aspect: ប្រសិនបើតំលៃ x និង y ខុសគ្នាយើងបានរាងជាចតុកោណកែង
១២. កំណត់ Snap និង Grid
 • • Command: Dsettings  រឺ ( Tools menu bars / Drafting Settings)
 • Snap on (F9): ទីតាំង Mouse ដើរតាម Limits កំណត់
- Snap x spacing: ប្រវែងអ័ក្ស x
- Snap y spacing: ប្រវែងអ័ក្ស y
 • Grid on (F7): ប្រវែង Limits
- Grid x spacing: ប្រវែងអ័ក្ស x
- Grid y spacing: ប្រវែងអ័ក្ស y
- Isometric snap :គូរជាលំហឬមុំ 450
- F5 ផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅ Mouse
 • Dynamic input: សំរាប់បង្ហាញប្រវែងពេលប្រើ Command
១៣. បង្កើតការងារថ្មី
ប្រើសំរាប់បង្កើតផ្ទាំងការងារថμីដែលពុំទាក់ទងជាមួយការងារចាស់
Click File menu bars -> New ->start from scratch -> metric -> ok
Ctrl+N -> start from scratch -> metric -> ok
១៤. រក្សាការងារ
រក្សាការងារទុកដើម្បីបន្ដនាពេលក្រោយទៀតឬរក្សាជាឯកសារទុកសំរាប់ថ្ងៃក្រោយនិងភស្ដុតាង
Click File menu bars -> save -> name files ->save
Ctrl+s -> name files.dwg ->save
១៤. បើកការងារចាស់
ហៅការងារចាស់មកបន្ដទៀតឬកែប្រែចំនុចខ្លះៗដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ។
Click File menu bars -> open ->Directories -> name files -> open
១៥. បើក Template
ការបើកផ្ទៃការងារដែលមានទំរង់ស្រាប់
Click File menu bars -> New ->Acad.dwt -> Open
Ctrl+N -> Acad.dwt-> Open
Click File menu bars -> New ->use template -> ok
Ctrl+N -> use Template -> ok
១៦. បើក Wizard
ការបើកផ្ទៃការងារដែលបានការកំណត់ច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវ
Click File menu bars -> New ->use wizard -> advanced setup
-> ok
-> Tick Decimal ->Next
-> Tick Decimal Degrees ->Next
-> Tick East ->Next
-> Tick Counter Close wise ->next
-> Tick size paper ->Finish
 ១៧. ការចាកចេញ
បន្ទាប់ពីបានធ្វើការឬចង់បញ្ចប់កិច្ចការនោះគេត្រូវចាកចេញពីកមμវិធី និង បិទម៉ាស៊ីនដើម្បីរក្សារការ
បាត់បង់ឬ Error files.
Click File menu bars -> exit &Close
Ctrl+Q
១៩. ស្វែងយល់ពី Interface
ទាំងនេះជាគន្លិះមួយក្នុងការដឹងនិងយល់នៃការប្រើប្រាស់បញ្ជារបស់វា។
a

Tags

Top Post Ad

Below Post Ad