សូមស្វែងរកដោយខ្លួនឯងនៅក្នុង Play Store

ដោយFilesមួយនេះសំរាប់PC =>>  MousServer

សូមដំឡើងកម្មវិធីនេះទាំងPC និង​ Phone .....