អ្នកធ្លាប់ដឹងមកហើយថាការតាត់តរូបភាពគឺយើងតែងតែកាត់
តតាមកុំព្យូទ័រដូចនេះសំបុករៀន
សូមបង្ហាញការកាត់តរូបភាពតាមOnlineនិងមានភាពងាយស្រួលដែរ.....................!
ចូលទៅ : http://pixlr.com/editor/
សូមមើលវីដេអូ