គំរូ iPhone ជំនាន់ក្រោយនេះឬហៅថា iPhone 6 របស់ Apple និងបន្តលេចឡើងនូវ ការឆ្នៃប្រឌិត ថ្មី របស់ ខ្លួន ជា ច្រើន ទៀត។​អ្នកឆ្នៃប្រឌិតម្នាក់គឺលោក Iskander Utebayev ពីគំរូអេក្រង់ឆ្នៃប្រឌិតថ្មី សំរាប់ប្រភេទiPhone 6 សំរាប់ អនាគត។

11តែមិនមែនជាគំរូឆ្នៃប្រឌិតជាផ្លូវការរបស់ Apple នោះទេ ប៉ុន្តែនេះបានអោយឃើញ ថា ការឆ្នៃ ប្រឌិត ថ្មីរបស់ Iskander គឺមានភាពឆ្នៃប្រឌិតជាច្រើន។
1 
ផ្នែកលើផ្នែកអេក្រង់កោងពី Samsung, គំរូឆ្នៃប្រឌិតថ្មីសំរាប់ iPhone 6 របស់ Iskander គឺមានភាព ស្រដៀងគ្នា នេះដែរ ។ ការប្រើប្រាស់អេក្រង់មូលជុំវិញនេះ, រាល់ប៊ូតុងដែលរឹងនិងជំនួស ដោយអេក្រង់ នៅផ្នែក ទាំង សង ខាង ។ ក្នុងនោះនៅផ្នែកខាងក្រោយគឺនៅរក្សាដដែលពីការឆ្នៃប្រឌិតរបស់ iPhone 5s ។ ច្បាស់ណាស់ដែល Apple យក ចិត្ត ទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្កើនទំហំ អេក្រង់ នៅលើ iPhone ជំនាន់ក្រោយៗ។ មួលហេតុនេះ ហើយ ដែល មាន ព័ត៌មានជាច្រើនបានអះអាងថា Apple កំពុងធ្វើការ ជាមួយនិងកំនែ 4,9 inch ហើយវានិង មាន មុខ នៅលើទីផ្សារក្នុងឆ្នាំក្រោយ។
111