ការអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រនៅលើ Local Host គឺដើម្បីធ្វើតេស្ត នូវគេហទំព័រនៅលើ Windows PC ដើម្បីជាសុវត្ថិភាពក្នងការ ផ្លាស់ប្តូរ Body,ឬអត្តបទផ្សេងៗ របស់គេហទំព័រ។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ (Configure) Local host មួយនៅលើ Window PC គ្រាន់តែចំណាយពេលពី ២ទៅ៣ នាទីប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីធ្វើការ Install នៅលើ Windows ។ Wamp នៅលើ Window គឺសម្រាប់ Apache,MySQL និង PHP ដែល។ ដោយ Apache ជា Web Server, PHP ជាភាសាកម្មវិធី ដែលអាចអោយយើងសរសេរគេហទំព័រជាច្រើន ដោយការសរសេរវា ចូល។

ហើយ My SQL គឺជា Data base ដែលមានតួនាទីក្នុងការ Store ព័ត៏មានសម្រាប់ Programs ។
១.ចូលទៅ Download កម្មវិធី នៅទីនេះ ។
២. Run Installation វា៖
3.ជ្រើសរើស  I accept the agreement ហើយចុច Next ៖
៤. នេះគឺជាកន្លែងដាក់ File Directory របស់ Wamp Sever ៖

៥. បង្កើត Desktop Shortcut បើសិនបើអ្នកចង់បាន ៖

៦. ចុច Install ដើម្បីឲ្យវាដំណើរការ៖

៧.រងចាំការដំណើរការ Install Wamp Server ៖

៨. នៅពេលចប់ជានិច្ចកាលវាតែងតែសួរអ្នកដើម្វីជ្រើសរើស Browser ។ អ្នកអាចប្តូរទៅជា Chrome, Mozilla ឬ FireFox ក៏បាន៖

៩. ចុច Yes បើសិនបើអ្នកចង់ Install Wamp Sever Homepage ធម្មតា ៖

១០. Installation Wizard នឹងបញ្ជប់ ៖

១១. អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ SMTP និង Email បាន ៖

១២. ចុច Finished ដើម្បី Lunch Wamp Sever ៖

១៣. ចុច Mouse ឆ្វេងលើ Wamp Sever Icon នៅលើ Taskbar ហើយចុច Put internet ៖

១៤. Browser ទៅក្នុង WWW File (index.php) អ្នកនឹងឃើញ គេហទំព័ររបស់អ្នកនៅក្នុង Wamp Sever  ៖

១៥. នៅពេលនេះសាកចុចនៅលើ http://localhost ដើម្បី Confirm ៖


នៅពេលនេះអ្នកអាចធ្វើការសាកល្បង Local Web ដោយគ្រាន់តែ Copy file ទៅ www director ឬ ក៏ Install CMS Blogs ដូចជា Joomla, Wordpress, ឬ Drupal ជាដើម។