ពីមុនអ្នកធ្លាប់ប្រើកម្មវីធីដើម្បីចាក់សោរនូវឯកសារសំខាន់ឥឡូវនេះពិសេស
ណាស់លោកអ្នកអាចចាក់សោរតាមcmd  ដែលវាមិនពិបាកប៉ុន្នានទេហើយមិនចាំបាច់ត្រូវការSoftwareទៀតផង។
ដូចនេះវាពិតជាងាយស្រួលដល់អ្នក ពេលខ្លះអ្នកប្រើSoftwareក៏មិនSupportដែរ
សូមមើលវីដេអូ