អ្នកធ្លាប់តែសរសេរកូជអក្សរឬកូជ​Text Effectដោយខ្លួនឯង ឥឡូវនេះអ្នកមិនចាំបាច់សរសេរឲ្យ
តែហត់ទេ ចឹងសំបុករៀនសូមបង្ហាញពីការប្រើEffect តាម Online ជាមួយវីដេអូរបស់យើង
សូមចូលមកកាន់ http://konkhmericolor.blogspot.com/