សំបុករៀនបានសិក្សានិងស្វែងយល់ពីគន្លឺះនេះដែលប្រហែលមានភាពទាក់
ទាញណាស់ហើយមើលទៅយើងធ្លាប់តែប្តូវBackGround ផ្សេងទេឥឡូវនេះមានគន្លឹះថ្មីទៀតដែលអាចប្តូរផ្ទៃ
BackGround របស់Photo Viewerរបស់Window. អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដោនឡូតកម្មវិធីខាងក្រោម