កម្មវីធីនិយាយគីកម្មវីធីមួយដែលអាចយើងវាយពត៏មានអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យវានិយាយ ជាភាសាអង់គ្លេស ដែលធ្វើការ​ជាមួយភាសា​ .NET ដោយ​នៅក្នុង​នោះ​គេប្រើ Visual Studio

 អត្តបទមុនសំបុករៀនបានផ្សាយ   កម្មវិធីTalk របស់សំបុករៀន
ដោនឡូតកូជ          រួចអនុវតជាមួយវីដេអូរបស់សំបុករៀនទាំងអស់គ្នា