នេះគឺជាល្បិចគួរឱ្យអស់សំណើចអ្នកដឹងថាយេនឌ័រនៃកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកថាតើវាជាប្រុសឬស្រីដែលអនុញ្ញាតឱ្យការងារល្បិចនេះនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទាំងអស់ភាគច្រើនក្នុងWindow។ 
1. បើក Notepad រួចPast កូជចូល.

 CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"i love you"
   2. រួចSave ដែល file  gender.vbs
   3. បន្ទាប់, សូមចុចសាកល្បង
   4.ប្រសិនបើអ្នកឮសំឡេងបុរសបន្ទាប់មកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកគឺជាបុរសហើយប្រសិនបើអ្នកឮសំឡេងស្រីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកស្ត្រី។​  ហេហេហេហេហេហេហេហេ​xD ពី​Admin sombokrean រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង @២០១៤

សូមមើលវីដេអូវិញយល់ជាង ហាហេ