អត្តបទនេះអាចជួយអ្នកដែលច្រលំលុបឯកសារសំខាន់នឹងទាញយកវិញ
ដោយកម្មវិធីងាយៗគី Power Data Recoveryដែលជាកម្មវិធីមួយដែលជួយស្រោចស្រង់ឯកសារដែលលុប ចំពោះវីដេអូនេះផ្តល់ដោយគេហទំព័រKnowFriend.com ដែលជាដៃគូរបស់យើង