សួស្តីមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្តងទៀតហើយនៅលើទំព័រទីក្រុងអាយធី ក៏ដូចជាទំព័រ
សំបុករៀនអាយធី ។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអនហ៊ត់សូមលើកយកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតអក្សរkaraoke
ជាលក្ខណះ Style effect មកបង្ហាញជូនមិត្តទាំងអស់គ្នា ។

សូមទស្សនានូវវីឌីអូរបស់យើងដូចតទៅ៖