ពិតជាពិសេសទៀតហើយជាមួយកម្មវិធីនេះអ្នកអាចស្តាប់វិទ្យុខ្មែរ តាមរយៈ ប្រព័ន្ធ Internet Online បានចំនួនចាប់ពី 33 ប៉ុស្ត៍។ហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាដោនឡូតយកទៅប្រើទាំងអស់គ្នា ដើម្បើបំបាត់ភាពអផ្សុក ។
តំណភ្ជាប់សម្រាប់ដោនឡូត :