ថ្ងៃនេះសំបុករៀននិងបង្រៀនមិត្តទាំងអស់គ្នាពីគន្លឹះខ្លះពី របៀបកាត់តរូបភាពទី១សម្រាបVerion
Adobe  PhotoShop cs3

     សូមមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាពីសំបុករៀន