=
+សំណួរ:តើប្រទេសកម្ពុជាមានមណ្ឌលរ៉ែប៉ុន្មាន?អ្វីខ្លះ?
-រាល់សំណួរសូមមិត្តបញ្ជេញមតិតាមរយះComment វេបសាយ សំបុករៀន។
-យើងនិងជ្រើសរើសនូវចម្លីយដែលសមស្រមតាមកម្មវីធីសំបុករៀនWinnerត្រូវការ។