ប្រិយមិត្ត​អ្នក​មាន​ Account នៅ​លើ​បណ្ដាញ​ទំនាក់ទំនងសង្គម​ Facebook ប្រហែល​ជា​មាន​ Friend
ច្រើន​ណាស់​ហើយ ហើយ​ Friend នៅ​លើ Facebook ទាំង​នោះ​ខ្លះ​ធ្លាប់​ស្គាល់ ហើយ​ខ្លះ​ទៀត​មិន​ធ្លាប់​ស្គាល់​សោះ។ អីចឹង​ប្រហែល​មាន​ពេល​ខ្លះ​ប្រិយមិត្ត​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពួក​គេ​ទាំង​នោះ ​ដឹង​ថា​យើង​កំពុង​បើក (online) ឡើយ។ ok ថ្ងៃនេះសំបុករៀន សូម​បង្ហាញ​អំពី​របៀប​បិទ
(offline) ដែល​មាន​វីដេអូដូច​ជំហាន​ខាង​ក្រោម៖