ក្នុងមេរៀននេះអ្នកនិងបានដឹងពីការដាក់ប្រអប់ក្នុងBlogger ដោយយើងសរសេរកូជជាមួយHTML
ជាមួយនិងភាពស្រស់ស្អាត។
សូមCopy កូជ រួចសូមធ្វើតាមវីដេអូរបស់យើង