មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលបានបង្កើតTablets ដែលមានរាងខុសៗពីគ្នានោះត្រួវបានគេកត់សម្គាល់ថាក្នុងឆ្នាំ
២០១៤នេះមានបានកើនឡើងការច្នៃប្រឌិតTabletsជំនាន់ថ្មីៗទៀតដែលបង្កឲ្យសន្ទុះនេះអ្នកប្រើប្រាស់មានច្រើនដែលភាពច្រើនគេនិយមប្រើ Sumsung ជាគេ ក្រលេកមើលTabletsជំនាន់២០១៤នេះវីញមើល