វាជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធការពារសុវត្តិភាពមួយដែលការពារលើ Files,Folder និងធ្វើការបិទសិទ្ធលើ
អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតពីការ លុប ប្តូរឈ្នោះ បើក ថតចំលងផ្សេងៗ ប្រព័ន្ធនេះមានគ្រប់ Windows
សម្រាប់មេរៀនបន្ថែម www.learn4self.blogspot.com 
វីដេអូនេះបង្ហាញដោយ លោក​ សារី​សុខា សមាជិកសំបុករៀន
សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា