ក្នុងអត្តបទនេះសំបុករៀនបានលើកកម្មវិធីមួយក្នុងប្រព័ន្ធទូរសព្ទ៏IOS7 ហើយគន្លឹះនេះអាចយកប្រើក្នុងហ្វេសប៊ុក ព្រោះវាជាស្ទាយអក្សរមួយដែល ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសុំមើលអត្តបទទាំងអស់គ្នា