ក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានដកស្រង់វីដេអូមួយដែលនិយាយពីClash of clan ដែលចំណងជើងរបស់យើងគីរបៀប​ Hack game Clash Of Clans ជាភាសារខ្មែរ
សូមស្តាប់គាត់និងធ្វើតាម​ តើមានគន្លឹះអ្វីប្លែកៗ?