ថ្ងៃនេះអ្នកនិងបានដឹងពីវិធីធ្វើអក្សរផុសនិងការចាក់ពណ៏
សូមមើលវិដេអូ