ពេលនេះសំបុករៀននិងបង្ហាញមិត្តទាំងអស់គ្នាពីគន្លឹះខ្លះពី របៀបកាត់តរូបភាពទី៦
និងវីដេអូនេះនិងបង្ហាញមិត្តពីការដាក់អក្សរលើផ្ទាំងនិងរចនា
 ូមមើលវីដេអូ