ថ្ងៃនេះសំបុករៀននិងបង្ហាញមិត្តទាំងអស់គ្នាពីការកាត់តរូបភាពពីរូបភាពមួយទៅផ្ទាំងថ្មី
សូមមើលវីដេអូ​សម្រាប់មេរៀនPhotoShop Cs3