សួស្តីថ្ងៃនេះសំបុករៀននឹងបង្ហាញមិត្តទាំងអស់ពីការដាក់រូបភាពស្លាយ តែមានស្លាយខុសៗគ្នាសម្រាប់បង្ហាញតែពេលនេះសូមបង្ហាញស្លាយមួយសិន

+តោះចាប់ផ្តើម។
 ១.ចូលគណនីរួចយកពាក្យLoyout
២.ចុចAdd Gadget បន្ទាប់ select 'HTML/Javascript
៣.
Copy កូជខាងក្រោមរួចPaste ក្នុងប្រអប់HTML/Javascript

<style type="text/css">

.container1 {
 width: 660px;padding: 0;margin: 0 auto;
}
.folio_block {
 position: absolute;left: 50%; top: 50%;margin: -140px 0 0 -395px;}
.main_view {float: left;position: relative;}
/*--Window/Masking Styles--*/
.window {-moz-box-shadow: 0px 0px 5px #303030;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px #303030;
box-shadow: 0px 0px 5px #303030;border:1px solid #000000;height:240px; width: 660px;
margin-top:15px;overflow: hidden; /*--Hides anything outside of the set width/height--*/
position: relative;
}
.image_reel {
 position: absolute;top: 0; left: 0;
}
.image_reel img {float: left;}
.paging_btrix {
 position: absolute;bottom: 10px; right: -7px;width: 178px; height:47px;z-index: 100; /*--Assures the paging stays on the top layer--*/text-align: center;
 line-height: 40px;
 background: url(http://1.bp.blogspot.com/-UQAJVYvatlY/UTbGMUctYcI/AAAAAAAAHIE/PSM-s1tbAd8/s1600/paging_btrix_bg2.png) no-repeat;
 display: none; 
}
.paging_btrix a {
 padding: 5px;text-decoration: none;color: #fff;
}
.paging_btrix a.active {
 font-weight: bold; background: #920000; border: 1px solid #610000;
 -moz-border-radius: 3px;
 -khtml-border-radius: 3px;
 -webkit-border-radius: 3px;
}
.paging_btrix a:hover {font-weight: bold;}
</style>
<!-- bof Automatic Image Slider w/ CSS & jQuery from Soh Tanaka -->
<div class="container1">
<div class="main_view">
  <div class="window">
    <div class="image_reel">
      <a href="#"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-NUdcQQ6auL8/UTbFqpteu9I/AAAAAAAAHHk/Iu4g5U94dd0/s1600/bloggertrix_imge1.jpg" alt="" /></a>
      <a href="#"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-WS36RaJtcQo/UTbFqqI1iOI/AAAAAAAAHHo/H5TLJ1aS6tc/s1600/bloggertrix_imge3.jpg" alt="" /></a>
      <a href="#"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-ep-nh6cBFNs/UTbFqm8NPaI/AAAAAAAAHHs/WC3ues_R_jo/s1600/bloggertrix_imge2.jpg" alt="" /></a>
      <a href="#"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-QzduJmk1zQQ/UTbFrf05XEI/AAAAAAAAHH8/Cqj3MYnj81c/s1600/bloggertrix_imge4.jpg" alt="" /></a>
    </div>
  </div>
  <div class="paging_btrix">
    <a href="#" rel="1">1</a>
    <a href="#" rel="2">2</a>
    <a href="#" rel="3">3</a>
    <a href="#" rel="4">4</a>
  </div>
 ៤.អ្នកអាចប្តូររូបភាព ដោយប្តូរ URLs​ រូបភាព
ប្រសិនជាអ្នកចង់ដាក់ links to your image. # replace with your image links.

៥.Save 
ដោយសំបុករៀន