តាំងពីមាន Adobe Photoshop CS6 មក ទាំងតែមានបញ្ហាកើតឡើងរហូតចំពោះការប្រើប្រាស់ Khmer unicode។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀនពីអ្នក នឹងបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហ Khmer Unicode ក្នុង Photoshop CS6។
សូមមើលតាមរូបក្រោមនេះ
១. Open កម្មវិធី Adobe Photoshop CS6 សិន
២.ចុច Edit  => Preferences =>Type => Middle Eastern មើលរូប

ពេលសរសរ លោតចេញ ស្រះ េ ២ដង តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ
១.ចុច ឡូហ្គូដែលមានអក្សរ A| (មើលរូបត្រង់ចំនុចក្រហម)
២.ចុច​ Open Type => Click Starndard ligatures