​​ ការណែនាំ:

លោកអ្នកត្រូវចាំថាការSetup របស់វាជាភាសាចិនទាំងអស់   ប៉ុន្តែលោកអ្នកគ្រាន់តែClick ចំកណ្ដាលរហូតទៅគីបានហើយ ឫ ចុច N។

                                   

                                                 ទាញយក/ DOWNLOAD