សួស្តីមិត្តទាំងអស់គ្នាពីកម្មវិធីមួយដែលបង្កើតភាពស្រស់ស្អាតដែលអាចធ្វើអក្សរមានចលនា
Ex: រូបខាងក្រោម ធ្វើអក្សររត់
ទំហំ:5.06MB
ចុចដោនឡូត