របៀបធ្វើឲ្យអក្សរលោតភ្លឹមភ្លែត

 មេរៀននេះសម្រាប់សរសេរកូជលំអប្លុកឬវេបសាយមួយឲ្យកាន់តែ

ស្រស់ស្អាតជាមួយអក្សរលោតភ្លឹមភ្លែត

សូមមើលវីដេអូ

  ទាញយកSource Code