ថ្ងៃនេះយើងនិងបង្ហាញពីរបៀបដាក់Theme Hello Kitty ដាក់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រដែលមានភាពស្រសស្អាត
និងមានភាពទាក់ទាញជាមួយនិងTheme។ពេលនេះយើងនិងបង្ហាញពីរបៀបដំឡើងTheme Hello kitty ដាក់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រសូមមើលវីដេអូដំឡើង   
ចុចទីនេះដើម្បីដោនឡូតTheme Hello Kitty