នៅពេលថ្មីៗនេះ បន្ទាប់ពី ​Hacker ចៀកចៀន, ចៅកំសត់, Anonymous Cambodia ដែលធ្វើការអុកឡុកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតកន្លងមក ឥឡូវនេះមាន Hacker ថ្មីមួយទៀតដែលទើបនឹងបង្ហាញខ្លួនគឺ ក្រុម Khm3r Defac3r Team
សម្រាប់ជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់ពូកគេគឺ ពូកគេបានធ្វើការ Hack ទៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន IT ធំៗចំនួន៤ ដែលស្ថិតនៅក្នងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺ
អានបន្ត ...