ថ្ងៃនេះសំបុករៀននិងបង្ហាញពីរបៀបរត់ដាក់អក្សររត់តាមMouseនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ(មានវីដេអូ)
ដែលជាគន្លឺះខ្លីក្នុងការចែករំលែកហើយការដាក់អក្សររត់នេះគឺយើងប្រើកម្មវីធីTooltip Mouse
ដែលជាកម្មវីធីមានទំហំតូចងាយស្រួលក្នុងការដោនឡូត
ចុចទីនេះដើម្បីដោនឡូត
សូមមើលវីដេអូបង្ហាញ