យើងសង្កេតឃើញថា ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែមកនេះ បានលេចមុខរបស់ក្រុម Hacker ថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់។ ដោយឡែកបន្ទាប់ពីក្រុម ចេកចៀន និង Anonymouse Cambodia នោះមក ឃើញមានក្រុម ចៅកំសត់ ចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៅលើអ៊ីនធឺណែតទៀតហើយ។ ប៉ុន្តែក្រុម ចៅកំសត់នេះ មិនបានធ្វើការ Hack មិនឱ្យបើកគេហទំព័រណាមួយបាននោះទេ គឺគេគ្រាន់តែបន្ថែម File មួយចំនួនទៅលើ វ៉ិបសាយទាំងនោះ ដើម្បីឱ្យម្ចាស់គ្រប់គ្រងវ៉ិបសាយដឹងថា វ៉ិបសាយរបស់ពូកគេគឺ ងាយស្រួលនឹងធ្វើការ ឡុកចូលណាស់។
បន្ថែម ...