ក្នុងមេរៀននេះសំបុករៀនសូមបង្ហាញពី កាត់ដាក់ស៊ុមរូបភាពជាមួយកម្មវិធីPhotoShine , ហើយបង្ហាញពី​ របៀបដំឡើងកម្មវិធីនេះ វាជាកម្មវីធីសាមញ្ញាមួយបែបសម្រាប់
អ្នកមិនសូវចេះដាក់ស៊ុមតាមកម្មវីធី PhotoShop