ថ្ងៃនេះសំបុករៀនសូមបង្ហាញជូននៅមេរៀនVegas pro 10 វាជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់កាត់តបទចំរៀង ឬក៏វីដេអូ។ក្នុងមេរៀននេះសំបុករៀន ចង់បង្ហាញ របៀបដំឡើងកម្មវិធីVegas Pro 10 ។
សូមទស្សនាវីដេអូ