កន្លងមកនេះសំបុករៀនបានបង្ហោះរូបមួយ
ដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានបង្ហាញទឹករបស់
ខ្លួនតាមCommentរបស់សំបុករៀន ។ចឹងមើលទាំងអស់គ្នា....!