ថ្មីៗមានគេប្រើCamrea360 ក្នុងPhoneតែឲឡូវសូមសាកមើលXnRetroតិចមើលសម្រាប់កុំព្យូទ័រ មិនងាយមាន
និងប្រើប្រាស់ស្រួលដូចនេះ។  លក្ខណះពិសេសដែលពិសេសនោះគីមិនពីបាកប្រើនិងលឿនរហ័សទៀតផង