នេះជាគន្លឹះដែលសំបុករៀនបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រYouTubeដែលនិយាយទាក់ទងទៅនិងIOS 7 ដែល​Free
ដូចនេះកុំឲ្យខាតពេលសូមមើលវីដេអូ  


hello all friends , bro or sis ! today I wanna show you guy how to update IOS 7 without develop account ! the first things to do, we have to download the last IOS 6.1.3 or 6.1.4 and IOS 7 for our idevices. and we have to update to 6.1.3 or 6.1.4 first before updating to IOS 7 . I hope .you will be done with my structure! thank for watching !
To download 6.1.3 or 6.1.4 here :
http://www.insanelyios.com/firmware/
To download IOS 7.0 here:
http://imzdl.com/ios.php

How to downgrade to pre-version 6.1.3.or 5.1.1. :
http://www.youtube.com/watch?v=NPQrfn...