ក្នុងអត្តនេះយើងដក់ស្រង់CMDដែលក្នុងចំណុចនោះយើងបង្ហាញcmdជាEffectហើយជាជាគន្លឹះដ៏ខ្លីមួយ សម្រាប់បង្ហាញដល់មិត្តអ្នក​អានសំបុករៀន