រដូវកាលថ្មីនៃឆ្នាំ2014នេះយើងមានរូបភាពដែលស្អាតនិងទាក់ទាញមកបង្ហាញ
លោកអ្នកគឺ រូបភាពCoverសម្រាប់ហ្វេសប៊ុកវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលយើងបានរចនាឡើងសម្រាប់
អ្នកទាំងអស់គ្នា។