កម្មវិធីនេះសម្រាប់យើងចាក់សោរដើម្បីកុំអោយនរណាម្នាក់ឬក៏មានមនុស្សចង់រុករើ​ ឯកសារបស់យើង ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបាត់ឯកសាឬក៏ឯកសាអ្វីដែលយើងទុកមានការមិនប្រក្រតីសូមធ្វើការចាក់សោរជាមួួយ lock folder​ ចឹងសូមធ្វើការទាញយកទាំងអស់គ្នាទាន់នៅ Free Free។Admin: Vuthy