អ្នកធ្លាប់បានរៀនពីមុនមកហើយនូវមេរៀនHTMLជាបន្តដែលសំណូមពរដោយ បង Sour Kh
ចំណែកក្នុងមេរៀននេះអ្នកនិងយល់ដឹងពីLinkនិងទំនាក់ទំនងរបស់វា។
សូមមើលវីដេអូ